ez itt a panaszfal
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Photon] - [Home] [Manage]

[Return]
Posting mode: Reply
Leave these fields empty (spam trap):
Link
Subject
Comment
File
Password (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.

File: 1353918556740.jpg -(169147 B, 640x480) Thumbnail displayed, click image for full size.
169147 No.728  

csak úgy beugrott pár spam az oldalra via AlexisDub...
Talán újra kéne gondolni, hogy ki milyen jogosultsággal mikor írhat bárhova... (első lépés csak bemutatkozó topic, sajátba, és ne máshova)

>> No.729  

már 13-nál tart... [s]egy moderátor, egy admin nem elérhető...[/s]

>> No.730  

tényleg... automatikus a megerősítés vagy manuális?

>> No.731  

lakóhely: Russia

>> No.732  

Az ilyen helyzeteknél, ti. amikor egy moderátor vagy admin sincs épp elérhető közelségben, a "sok ennyi moderátor ide" témán sírókat kérem ide irányítani.

>> No.733  

engem azért érdekelne egy frissítés abban a topicban ahol leírjátok ki miért felelős/mit csinál ^^Delete Post []
Password